Linear Algebra with Sage

<Matrix Exponential>


Made by SKKU Linear Algebra Lab (2011)Find a matrix exponential @@e^{A}@@ using @@e^{A}=e^{QDQ^{-1}}=Qe^{D}Q^{-1}@@. (Compare @@e^{A}@@ and @@e^{D}@@)


Define a matrix @@A@@. (행렬@@A@@ 생성 및 확인)

A=matrix([[-2,0,0,0],[0,-2,5,-5],[0,0,3,0],[0,0,0,3]]); A

[-2  0  0  0]

[ 0 -2  5 -5]

[ 0  0  3  0]

[ 0  0  0  3]


Find eigenvectors of @@A@@. (@@A@@의 고유벡터를 구한다.)

ev=A.eigenvectors_right(); ev

[(3, [(0, 1, 0, -1),(0, 0, 1, 1)], 2), (-2, [(1, 0, 0, 0),(0, 1, 0, 0)], 2)]


Find a matrix @@Q@@ and its inverse. (행렬 @@A@@를 대각화하는 행렬 @@Q@@를 구하고 그 역행렬을 구한다.)

Q=matrix([ev[0][1][0],ev[0][1][1],ev[1][1][0],ev[1][1][1]]).transpose();

QI=Q.inverse();

Q, QI

(

[ 0  0  1  0]  [ 0  0  1 -1]

[ 1  0  0  1]  [ 0  0  1  0]

[ 0  1  0  0]  [ 1  0  0  0]

[-1  1  0  0], [ 0  1 -1  1]

)


Diagonalize matrix @@A@@. (행렬 @@A@@를 대각화한다.)

D=QI*A*Q; D

[ 3  0  0  0]

[ 0  3  0  0]

[ 0  0 -2  0]

[ 0  0  0 -2]


Find @@e^{D}@@. (@@e^{D}@@를 구한다.)

ED=diagonal_matrix([e^3,e^3,e^(-2),e^(-2)]); ED

[   e^3      0      0      0]

[     0    e^3      0      0]

[     0      0 e^(-2)      0]

[     0      0      0 e^(-2)]


Find @@e^{A}@@. (@@e^{A}=e^{QDQ^{-1}}=Qe^{D}Q^{-1}@@를 이용하여 @@e^{A}@@를 구한다.)

Q*ED*QI

[       e^(-2)             0             0             0]

[            0        e^(-2) -e^(-2) + e^3  e^(-2) - e^3]

[            0             0           e^3             0]

[            0             0             0           e^3]


Read: http://matrix.skku.ac.kr/nla/MatrixFt/MatrixFunction-2003.htm